Velký výběr anglických blahopřání k Vánocům pro vaše nejbližší. Pojďte si vybrat to své!

Vánoční přání v angličtině je někdy obtížné přesně definovat z hlavy. 

Potřebujete nutně nějakou inspiraci na svou pohlednici nebo status?

Máme pro vás kupu nápadů, ve které jistě naleznete to pravé přání.

Vtipná anglická přáníčka k Vánocům

Humor je síla v každém duchu člověka. Prodlužuje život a dodává do srdce cosi hřejivého. Proč tedy nevyužít srandovních vánočních přáníček v angličtině? Dotyčného to může velmi potěšit. Zejména, pokud vyberete něco specifického.

Wishing you a white Christmas! (And when you run out of white, just open a bottle of red).
Přeji vám bílé Vánoce! (A když vám dojde bílá, prostě otevřete láhev červeného.)
Merry Christmas! I put so much thought into your gift that now it’s too late to get it.
Veselé Vánoce! Tolik jsem přemýšlel o dárku pro tebe, že už je pozdě ho shánět.
One sure sign that you’re getting older is how Santa seems to look younger each year. Cheers to another year of holiday fun!
Jistou známkou toho, že stárnete je, že vám Santa připadá rok od roku mladší. Hurá do dalšího roku sváteční zábavy!
Wishing you hope, peace and lots of Christmas cookies this holiday season!
Přejeme vám naději, klid a hodně vánočního cukroví v tomto svátečním období.
Please note: Christmas is canceled. Apparently, you told Santa you have been good this year … he died laughing.
Upozornění: Vánoce jsou zrušeny. Očividně jsi řekl Santovi, že jsi byl tento rok hodný… Santa zemřel smíchy.
The 3 stages of man: He believes in Santa Claus. He doesn’t believe in Santa Claus. He is Santa Claus. Congratulations on finally making it to stage 3! Merry Christmas ol‘ man.
Existují tři typy člověka. Ten, co věří na Santa Clause. Ten, co nevěří na Santa Clause. Ten, co je Santa Claus. Gratulujeme, že jsi konečně dosáhl třetího stádia! Veselé vánoce, kámo.
Merry Christmas! May your happiness be large and your bills be small.
Veselé Vánoce! Ať je vaše štěstí velké a vaše účty malé.
Eat. Drink. Be Merry. Have a wonderful Christmas!
Jez. Pij. Buď veselý. Měj úžasné Vánoce!

Vánoční přání v angličtině pro rodinu

Popřejte celé rodince svých příbuzných. Pro inspiraci uvádíme pár vět, které předávají to nejlepší přání do slavnostního období.

Best wishes for a joyous Christmas filled with love, happiness and prosperity!
Přejeme krásné Vánoce plné lásky, štěstí a prosperity!
May the magic of the Christmas season fill your home with joy and peace. 
Nechť kouzlo Vánoc naplní váš domov radostí a klidem.
For you at Christmas time: A wish for happiness, warmth, and love.
Pro tebe v čas vánoční: Přání štěstí, tepla a lásky.
May your family have a holiday season that is full of wonderful surprises, treats and nonstop laughter.
Ať má vaše rodina svátky plné úžasných překvapení, dobrot a nepřetržitého smíchu.
Wishing your holiday season be filled with sparkles of joy and love. Merry Christmas to you and your family!
Přejeme vám, aby vaše svátky byly plné jiskřiček radosti a lásky. Veselé Vánoce vám a vaší rodině!
Wishing you a Christmas that’s merry and bright!
Přejeme vám Vánoce, které budou šťastné a zářivé!
Wishing you and your family a wonderful holiday season. Lots of love.
Přejeme vám a vaší rodině nádherné svátky. Hodně lásky.
Merry Christmas! Tell [names of family members] to have a wonderful holiday!
Veselé Vánoce! Řekni (jména členů rodiny), aby měli nádherné svátky!

Největší kouzlo jistě vytvoříte, když jej napíšete na vánoční pohlednici. Nejkrásnější vánoční pohlednice objevíte záhy. Nebo si vyrobíte podle návodu vlastní?

Přáníčko k Vánocům a novému roku

Úplně nejlepší je, pokud ke svému textu ještě doplníte dovětek “a šťastný nový rok…”. Ale můžete to udělat i jinak, a třeba originálněji. Tato vánoční přáníčka v angličtině nezapomínají ani na tuto nadcházející událost.

Raise the goblets to celebrate the ending year and let me wish you a very Merry Christmas and successful New Year.
Zvedněte poháry k oslavě končícího roku a nechte mě popřát vám Veselé Vánoce a úspěšný nový rok.
May this Christmas bring you much joy and happiness, and may your New Year be merry and bright.
Nechť ti tyto Vánoce přinesou hodně radosti a štěstí a ať je tvůj nový rok veselý a jasný.
Wishing you a very Merry Christmas and a wonderful New Year.
Přejeme vám velmi veselé Vánoce a báječný nový rok.
Merry Christmas! And best wishes for a healthy, happy, and peaceful New Year. Love from the xxx.
Veselé Vánoce! A přání zdraví, štěstí a klidného nového roku. S láskou od xxx.
Wishing you a lovely Christmas season and a Happy New Year!
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!
Best wishes for the Holidays, and for health and happiness throughout the coming year.
Přejeme vše nejlepší k svátkům a zdraví a štěstí po celý nadcházející rok.
May all that is beautiful, meaningful and brings you joy be yours this holiday season and throughout the coming year!
Ať všechno krásné, smysluplné a přináší vám radost je vaše po celé svátky a po celý nadcházející rok!
Let us wish you Merry Christmas with a heart filled with joy, nice moments spent with your closest ones and good health for the New Year.
Dovolte nám popřát vám veselé Vánoce se srdcem plným radosti, hezké momenty strávené s vašimi nejbližšími a hodně zdraví do nového roku.

Vánoční přání v angličtině pro přátele

Pokud své kamarády překvapíte milým přáním, které pohladí, budou určitě moc rádi. Záleží na vás, jaký prostředek si zvolíte. Nejjednodušší je poslat hromadnou SMS nebo sdílet status na sociálních sítích. Velké překvapení může nastat, i když dostanou milý dopis, pohled do schránky nebo jim popřejete při osobním setkání. 

All the way from here, I send a special wish, a holiday hug and a holiday kiss!
Celou cestu odsud posílám speciální přání, sváteční objetí a sváteční pusu!
Hope this festive season will bring good luck and good health for you and your family. Merry Christmas and Happy New Year!
Doufám, že tento sváteční čas přinese vaší rodině štěstí a zdraví. Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
The gift of love.The gift of peace. The gift of happiness. May all these be yours at Christmas.
Dar lásky. Dar klidu. Dar štěstí. Nechť jsou všechny o Vánocích vaše.
Far apart during this holiday, but totally together in our hearts and minds. Merry Christmas!
O těchto svátcích daleko od sebe, ale naprosto spolu v našich srdcích a myslích. Veselé Vánoce!
Wishing you a joyful time and a lot of pleasant memories of this season of love and magic. May all your dreams come true.
Přejeme vám radostný čas a hodně příjemných vzpomínek na tyto svátky lásky a kouzel. Nechť se vám všechny sny vyplní.
Sending a smile across the miles for a wonderful Christmas!
Posílám vám přes mnoho mil úsměv k nádherným Vánocům!
May your Christmas be graced with peace, joy, and blessings! Merry Christmas to you!
Ať jsou vaše Vánoce obdařené klidem, radostí a požehnáním! Veselé Vánoce!
Happy Holidays! Hope your Christmas isn’t a chore. Enjoy some relaxation time!
Šťastné svátky! Doufám, že vaše Vánoce nejsou fuška. Užijte si relax!

Anglické citáty na vánoční pohled

Citáty mohou vaše vánoční přáníčko ještě obohatit. Můžete je doplnit o vlastní text nebo nějakou známou frázi. 

 The best of all gifts around any Christmas tree: the presence of a happy family all wrapped up in each other. ~ Burton Hills
Nejlepší ze všech dárků kolem kteréhokoli vánočního stromu: přítomnost šťastné rodiny, která je zabalená sama v sobě.
One of the most glorious messes in the world is the mess created in the living room on Christmas day. Don’t clean it up too quickly. ~ Andy Rooney
Jeden z nejslavnějších nepořádků na světě je nepořádek vytvořený v obýváku na Štědrý večer. Neuklízejte to moc rychle.
What is Christmas? It is tenderness for the past, courage for the present, hope for the future. It is a fervent wish that every cup may overflow with blessings rich and eternal and that every path may lead to peace. ~ Agnes M. Pharo
Co jsou Vánoce? Je to něha pro minulost, odvaha pro přítomnost, naděje pro budoucnost. Je to vroucí přání, aby každý pohár přetékal požehnáním bohatým a věčným, a aby každá cesta vedla k míru.
Advent helps us remember that light shines in the darkness and we reflect it. ~ Greg Richardson
Advent nám pomáhá pamatovat, že světlo svítí ve tmě a my ho odrážíme.

Zamilovaná přáníčka k Vánocům v AJ

Máte-li tu výsadu, že se svou láskou dorozumíváte v anglickém jazyce, pak je těchto pár následujících řádků určeno právě vám.

I love you with all my heart and I want you to know that there is no one in this world who can make me happier than you. Merry Christmas sweetheart!
Miluji tě celým svým srdcem a chci, abys věděl, že na tomto světě není nikdo, kdo by mě udělal šťastnějším než ty. Veselé Vánoce zlatíčko!
Christmas time is coming and I would like to take a chance to express my eternal love to you. Merry Christmas my love.
Vánoční čas se blíží a já bych chtěl vyjádřit svou věčnou lásku k tobě. Veselé Vánoce, má lásko.
You’re the reason why this Christmas feels so special to me. So grateful for having you in my life. Merry Christmas!
Ty jsi důvod, proč mi tyto Vánoce připadají tak jedinečné. Jsem tak rád, že tě mám ve svém životě. Veselé Vánoce!
Merry Christmas my darling, enjoy this special moment with those you love and I wish you a handful of luck, good health and all the presents you wish for.
Veselé Vánoce, drahoušku, užij si úžasné chvíle s těmi, které miluješ a přeji ti plnou hrst štěstí, zdraví a všechny dárky, které si přeješ.
I’ve been waiting all year to spend Christmas with you! Now that it’s here, I can’t think of any gift I’d want any more than this. Merry Christmas, my love!
Celý rok jsem čekal, až s tebou strávím Vánoce! Teď, když je to tady, mě nenapadá žádný dárek, který bych si přál víc než tohle. Veselé Vánoce, má lásko!
Merry Xmas, love! You are the biggest blessing of my life and I cherish you every day!
Veselé Vánoce, lásko! Jsi to největší požehnání v mém životě a vážím si tě každý den!
Being with you for Christmas makes me feel like a child again. Except, instead of anticipating my presents, I’m looking forward to our kisses.
Být s tebou na Vánoce mi připomíná dětství. Až na to, že místo těšení se na dárky, se těším na naše polibky.

Obrázková vánoční přání v angličtině

Obrázky vyřeší to, co neřeknou slova. Vyvolají atmosféru, mluví mezi řádky a jdou hlavně využít i místo samotné pohlednice. Jestli se vám něco líbí, klidně si to stáhněte a přepošlete nebo vytiskněte.

Moderní pohlednice s kresleným sobem.

Vánoční přání s nápisem Merry Christmas se sobem na bílém pozadí s vločkami
Zdroj: Pixabay.com

Přání se stromečky k vytištění jako pohlednice.

Pohlednice s vánočním přáním v angličtině, zlatými obrysy smrků na černém pozadí s hvězdmai
Zdroj: Pixabay.com

Obrázkové přání v angličtině s tučňáky.

Dva tulící se tučňáci se šálami na modrém zmrzlém pozadí s přáním Merry Christmas
Zdroj: Pixabay.com

Ilustrovaný pohled s textem a vánočním obrázkem.

Ilustrovaná pohlednice s textem a vánočním obrázkem.
Zdroj: Pixabay.com

Kreslený obrázek jako vlastnoručně vyrobený pohled s ptáčky.

Anglické přání s obrázkem ptáků.
Zdroj: Pixabay.com

Pohlednice s anglickým textem ve tvaru stromečku.

Pohled s anglickým textem ve tvaru stromečku.
Zdroj: Pixabay.com

Minimalistický pohled k Vánocům.

Jednoduchý pohled k Vánocům se stromečkem a nápisem Merry Christmas
Zdroj: Pixabay.com

Vtipné anglické přání s obrázkem Santy.

Humorné anglické přání s obrázkem Santy.
Zdroj: Pixabay.com

Nezapomeňte se podívat také na novoroční přání v angličtině. Třeba se vám nějaké zalíbí.

Ukázali jsme si několik vět, frází a slov i obrázků, kterými své blízké můžete na Vánoce potěšit a přesvědčit je, že na ně myslíte. Vůbec se nestyďte za to, že některý text zkopírujete. Ne každý má hlavu na vymýšlení veselých přání a hledání těch správných slov, a to ještě v angličtině. 

Tato vánoční přání v angličtině vám také mohou pomoci najít alespoň část toho, co chcete vyjádřit a celkový kontext můžete také vymyslet sami. Tak se u nás nechte inspirovat a udělejte druhým vánoční svátky krásnějšími. 

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X